ಪ್ರಜಾಕೀಯ... ಪ್ರಜಾಕಾರಣ... ಪ್ರಜಾನೀತಿ... Prajaakeeya... Prajaakarana... Prajaaneeti...